Aanvullend beleid

Diversiteit en gelijke rechten

Respect
Ieder persoon die met de Wijnstudio in contact komt zoals een cursist, docent, of locatiehouder, zal met respect behandeld worden, volgens de principes van diversiteit en gelijke rechten, in overeenstemming met de letter en gedachte van het Nederlands recht.

Leeftijdbeperking
De wijnstudio-cursussen zijn openbaar. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom, daarboven is er geen leeftijd-beperking.

Geen discriminatie
Bij de inschrijving van een cursist of tijdens de cursus wordt niet gediscrimineerd op ras, sexe, geaardheid, geloof, partnerschap of anderszins. Voor het produceren van een correct examen- certificaat wordt om het geslacht en de geboortedatum gevraagd. Discriminerende vragen worden niet gesteld.

Redelijke aanpassingen

Speciale onderwijsbehoefte
Cursisten met speciale onderwijsbehoeftes kunnen hun wensen kenbaar maken. De Wijnstudio zal zich ervoor inspannen om het volgen van een cursus en het doen van een examen mogelijk te maken. De Wijnstudio stelt hieraan eisen.

Bij inschrijving melden
Speciale wensen, ook voor het examen, moeten direct bij inschrijving gemeld worden, op het inschrijfformulier, per mail of schriftelijk. De wensen moeten eerst met de Wijnstudio besproken zijn, zodat wij op tijd maatregelen kunnen nemen of u kunnen informeren dat wij niet aan de wensen kunnen voldoen.

Geen voordeel
Een aanpassing mag er niet toe leiden dat een examenkandidaat bevoordeeld wordt ten opzichte van andere kandidaten.

Bewijs van een bevoegd persoon
De cursist of examenkandidaat moet, indien de Wijnstudio daarom vraagt, bewijs van een beperking kunnen overleggen van een daartoe bevoegd persoon.

Dyslexie
Voor dyslexie-kandidaten is een verklaring van de huisarts niet geldig, dit moet een verklaring zijn van een bevoegd persoon, zoals omschreven op de website van de stichting dyslexie Nederland.

Hulp bij een handicap
Kandidaten met een (eventueel tijdelijke) handicap worden zoveel mogelijk geholpen om de cursusruimte te kunnen gebruiken.

Feedback
Kandidaten die gebruik hebben gemaakt van een speciale onderwijsbehoefte worden gevraagd hun ervaring aan de Wijnstudio kenbaar te maken. Dit kan op het feedback-formulier dat uitgedeeld wordt aan het einde van iedere cursus, maar kandidaten zijn nadrukkelijk ook uitgenodigd hun ervaring per mail, telefonisch of anderszins met de Wijnstudio te delen.