Algemene Voorwaarden

Gedeponeerde Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 27159598.

Algemeen
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten voor cursisten, gehouden door ‘De Wijnstudio’.

Begrippen
Onder cursist wordt verstaan een deelnemer aan een cursus. In deze Algemene Voorwaarden wordt een deelnemer ook aangeduid als ‘u’.

Onder cursus wordt verstaan iedere activiteit van de Wijnstudio in de breedste zin, waaronder: Introductiecursus, Basiscursus wijn, WSET level 2 en level 3, Wijn & Spijscursus, masterclass, proefcollege, wijn-studiereis, wijncursus in het buitenland, wijnproeverij, evenement, online cursus.

Onderdelen van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:
• Algemene Voorwaarden
• Examenreglement
• Algemene Voorwaarden voor een wijnreis of wijncursus in het buitenland
• Klachtenprocedure

Artikel 1: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn permanent zichtbaar op de website van de Wijnstudio: www.wijnstudio.nl. Bij het inschrijfformulier staat een directe link naar de Algemene Voorwaarden. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden staat ook op de factuur van de cursus. Bij het inschrijven op de cursus heeft de cursist aangegeven de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, inclusief het examenreglement, het privacyreglement en het reglement voor wijnreizen, indien dat van toepassing is.

Artikel 2: Inschrijving en betalingsverplichting
Inschrijving op een cursus geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier op internet. U (de cursist) heeft hiermee de verplichting op u genomen tot volledige betaling van deze cursus, inclusief een eventueel examen. Bij het niet voldoen aan uw betalingsverplichting schakelen wij een incassobureau in. Alle gemaakte kosten zijn dan voor uw rekening, conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Bij bedragen tot 2500 euro bedraagt dit 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 3: Aanbetaling
Door middel van een aanbetaling reserveert u een plaats in een cursus. Uw aanbetaling verplicht u ertoe de volledige cursus te betalen. De volledige betaling voor een cursus moet gedaan zijn voor aanvang van de cursus. De Wijnstudio heeft het recht uw plaats in een cursus te weigeren indien niet het hele cursusbedrag vooraf is betaald.

Artikel 4: Inschrijving door derden
Indien u voor een cursus of reis ingeschreven bent door een derde partij geschiedt de dienstverlening onder toepassing van onze Algemene Voorwaarden. Degene die boekt dient iedere deelnemer die door hem of haar is ingeschreven op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op: www.wijnstudio.nl/algemene-voorwaarden

Artikel 5: Factuur: vrijgesteld van btw
Een factuur wordt u automatisch toegezonden wanneer u zich registreert met het inschrijfformulier. De Wijnstudio is door het CRKBO erkend als onderwijsinstituut voor korte beroepsopleidingen en daarmee vrijgesteld van btw. Een uitzondering hierop zijn de Introductiecursus en wijnproeverijen met een vrijetijdskarakter. De btw hiervoor is bij de prijs inbegrepen.

Artikel 6: Herroepingsrecht
Een inschrijving kan herroepen worden binnen 14 dagen, uiterlijk tot één dag voordat de cursus aanvangt. Een cursist mag een vervangend persoon voorstellen aan de Wijnstudio, tot maximaal 2 dagen vóór aanvang van een cursus en bij reizen tot 7 dagen voor de reis. Dit dient per mail gemeld te zijn. Tijdens de duur van een cursus kan een cursist niet door een ander vervangen worden.

Artikel 7: Verhindering van de cursist door ziekte of overmacht
Er vindt geen restitutie van betaling of aanbetaling plaats indien de cursist door omstandigheden verhinderd is aanwezig te zijn bij een cursus, een deel van een cursus of een examen. Er is geen recht op vervangende cursusdagen.

Artikel 8: Administratiekosten
Indien de Wijnstudio op verzoek van een cursist wijzigingen doorvoert in de inschrijving, worden administratiekosten in rekening gebracht van € 20,-

Artikel 9: Cadeaubon
Bij de aanschaf van een cadeaubon geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u de cadeaubon aan ons retourneren en krijgt u de aanschaf teruggestort, tenzij de cadeaubon reeds is gebruikt voor een cursus, of een reservering is gemaakt.

Artikel 10: Toelatingsbeleid
De Wijnstudio heeft het recht om een cursist deelname aan een cursus te ontzeggen, voorafgaand aan of gedurende een cursus, indien naar het oordeel van de Wijnstudio deelname tot een conflict zou kunnen leiden. De cursist krijgt een betaling of aanbetaling voor de cursus teruggestort, met aftrek van eventuele ontvangen materialen en genoten lesdagen.

Artikel 11: Wijzigingen van de cursusdata, locatie of docent
De Wijnstudio behoudt het recht in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van een docent of het niet beschikbaar zijn van de cursusruimte, de cursusdata en/of de cursuslocatie te wijzigen, vooraf of tijdens de cursus. De cursisten zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden. Indien er een wijziging van een docent plaatsvindt ontvangt de cursist hierover geen bericht, iedere docent voldoet aan de normen van de Wijnstudio en/of WSET.
De Wijnstudio behoudt het recht in bijzondere situaties zoals tijdens een epidemie, waarin een cursus niet klassikaal gegeven kan worden, een deel van de cursus, tot 50%, als online training aan te bieden. Tijdens deze training is er direct online contact met een docent.

Artikel 12: Afbreken van de cursus door overmacht
Indien door overmacht de cursus door de wijnstudio afgebroken moet worden zal het cursusgeld terugbetaald worden over de resterende cursusdagen in de vorm van een voucher, die een jaar lang geldig blijft. Voor de waardebepaling geldt een aftrek van het ontvangen lespakket, de proefglazen-doos, de kleurenkaart en eventueel ander materiaal.

De waarde van het Wijnstudio Basis wijncursus boek en werkschrift is vastgesteld op € 35,-
De waarde van het Wijnstudio Wijn & Spijsboek en werkschrift is vastgesteld op € 35,-
De waarde van het WSET level 2 lespakket is vastgesteld op € 90,-
De waarde van het WSET level 3 lespakket is vastgesteld op € 130,-
De waarde van de proefdoos met 3 glazen is vastgesteld op € 20,-
De waarde van de kleurenkaart/aromacirkel© is vastgesteld op € 5,-

De waarde van de reeds genoten cursus-sessies wordt vastgesteld aan de hand van de cursusprijs van dat moment. Overige kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen, reistijd of reiskosten, of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 13: Annulering van de cursus door de Wijnstudio
Indien het minimumaantal van 6 deelnemers voor een cursus niet gehaald wordt kan de cursus door de Wijnstudio geannuleerd worden. De cursisten zullen daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld worden. Het betaalde cursusgeld zal binnen 7 dagen retour gezonden worden.

Artikel 14: Retourbetalingen
Indien door omstandigheden zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden de Wijnstudio tot (gedeeltelijke) terugbetaling van cursusgeld overgaat, zal dat uitsluitend gestort worden op het rekeningnummer vanwaar de betaling gedaan is.

Artikel 15: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade
De Wijnstudio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

Artikel 16: Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik
De docent zal nimmer aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen. De Wijnstudio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

Artikel 17: Cursusmateriaal en copyright
Het auteursrecht voor het WSET studiepakket berust bij WSET in Londen. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan de Wijnstudio betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal van WSET te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van WSET. De ‘WSET Systematic Approach to Tasting ‘de proefmethode) is vrij te gebruiken en te verspreiden, mits altijd voorzien van een verwijzing naar WSET als de eigenaar van deze methode.

De auteursrechten van de hand-outs, beeldmateriaal, presentaties en overig cursusmateriaal berusten bij de Wijnstudio. De auteursrechten van het ‘Basisboek wijn’ en het boek ‘Wijn & Spijs’ en de bijbehorende werkschriften berusten bij de auteur. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan de Wijnstudio betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Wijnstudio of de auteur. De diverse vormen van de Aromacirkel© zijn vrij te gebruiken, mits altijd voorzien van een verwijzing naar de Wijnstudio als de eigenaar van deze methode.

Indien u een presentatie (pdf, power point of anderszins) zakelijk of privé wilt gebruiken, kunt u een aanvraag voor een licentie indienen bij de Wijnstudio. Na goedkeuring door de Wijnstudio zijn de prijzen van de licentie voor het gebruik van een presentatie (één les of sessie) vanaf € 500,- voor een periode van 3 maanden, ingaande bij de goedkeuring.

Artikel 18: Beantwoording van vragen
De Wijnstudio verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden. Indien er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) zullen wij u daarvan op de hoogte stellen, en een nieuwe termijn benoemen.

Artikel 19: Privacyverklaring
De wijnstudio heeft een privacyverklaring opgesteld die voor iedereen zichtbaar op haar website staat: www.wijnstudio.nl/privacyverklaring
Hierin is vastgelegd welke informatie wij verzamelen en met wie deze informatie wordt gedeeld. Persoonsgegevens van cursisten worden nimmer aan derden verkocht. Uw persoonsgegevens in ons bestand worden op uw verzoek verwijderd.

EXAMENREGLEMENT

Artikel 20: Examenreglement
Deze regels zijn opgesteld om aan iedere examenkandidaat rust en concentratie te waarborgen, een gelijke kans te geven en fraude te voorkomen.
a) Met ‘examinator’ wordt bedoeld de examinator of surveillant.
b) De examenregels gaan in wanneer u het examenlokaal betreedt. Alle aanwijzingen van de examinator dienen door de kandidaat direct opgevolgd te worden. Indien u deze aanwijzingen niet opvolgt wordt u gediskwalificeerd en uw examen wordt ongeldig verklaard.
c) Een examinator heeft het recht een examenkandidaat te (laten) verwijderen indien deze zich niet houdt aan het examenreglement of zich naar het oordeel van de examinator storend gedraagt.
d) Zonder geldig identiteitsbewijs kunt u geen examen afleggen.

Bij overtreding van één van onderstaande regels wordt uw examen ongeldig verklaard:
e) Het is niet toegestaan om foto’s te maken in de examenruimte.
f) Mobiele telefoons en andere apparatuur dient uitgeschakeld en opgeborgen te zijn.
g) Op uw tafel zijn alleen materialen toegestaan die uitgereikt zijn door de examinator en eventueel door u meegebracht water.
h) Tassen, jassen, boeken, enz. worden opgeborgen op een door de examinator aangewezen plaats.
i) Examens mogen pas geopend worden nadat de examinator daarvoor toestemming heeft gegeven.
j) Het is niet toegestaan om (delen van) een examen te kopiëren, over te schrijven of mee te nemen. Er mogen geen andere papieren dan de examenformulieren gebruikt worden.
k) Indien u tijdens het examen het examenlokaal verlaat kunt u niet meer terugkomen, tenzij dit onder begeleiding van een surveillant gebeurt.
l) Tijdens het examen respecteert u de stilte, er mag op geen enkele manier gecommuniceerd worden met andere examenkandidaten, ook niet tijdens het verlaten van het lokaal.
m) Wanneer de examinator aangeeft dat de examentijd voorbij is levert u direct het examen in.

Artikel 21: Examendatum veranderen of een nieuw examen aanvragen
De examendatum voor een WSET cursus is vastgesteld bij aanvang van de cursus en staat altijd vermeld op de website. De cursist kan indien gewenst eenmalig een andere examendatum aanvragen. De kosten voor verplaatsing van een examen zijn € 35,- Deze aanvraag kan gedaan worden tot uiterlijk 4 weken voor het examen. Na deze termijn en bij een nieuwe aanvraag tot verplaatsing na de eerste keer, of bij het niet verschijnen op het examen om welke reden ook, kan alleen een nieuw examen aangevraagd worden tegen volledige examenkosten.

De examenkosten voor WSET Award in Wine level 2 zijn € 146,-
De examenkosten voor WSET Award in Wine level 3 zijn € 250,-
De examenkosten voor WSET Award in Wine level 3 – alleen proeven zijn € 147,-
De examenkosten voor WSET Award in Wine level 3 – alleen theorie zijn € 165,-

Voor overige examens geldt dat ieder examen tegen betaling eenmalig opnieuw of op een andere datum gemaakt kan worden. De datum is in overleg met de Wijnstudio. De examenkosten voor ‘Basis Wijn en Spijs’ en ‘Basiscursus Wijn level 1’ zijn € 40,-

Artikel 22: Examenresultaat
WSET heeft voor examenkandidaten die niet geslaagd zijn een betaalde regeling voor beperkte feedback, de formulieren hiervoor kunnen worden aangevraagd bij de Wijnstudio. Voor Wijnstudio-examens biedt de Wijnstudio examenkandidaten die niet geslaagd zijn gratis de mogelijkheid tot beperkte feedback. Vragen en antwoorden van Wijnstudio- en WSET-examens worden niet openbaar gemaakt.

Artikel 23: Annulering examen door overmacht
Indien door overmacht het examen door de Wijnstudio geannuleerd moet worden ontvangt de cursist een uitnodiging om het examen op een later tijdstip te volgen. De cursist heeft het recht om te kiezen uit ten minste twee data. Het recht op een examen vervalt na 2 jaar. Er wordt geen examengeld gerestitueerd. Kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen of andere immateriële schade worden niet vergoed. De wijnstudio zal zich tot het uiterste inspannen om annulering te voorkomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN WIJNREIS OF WIJNCURSUS IN HET BUITENLAND

Alle artikelen uit de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een wijnreis of wijncursus in het buitenland. Aanvullend hierop zijn de volgende artikelen van toepassing. 

Artikel 24: Reis- en annuleringsverzekering
Iedere cursist die meedoet aan een wijnreis is verplicht hiervoor zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De Wijnstudio sluit geen verzekeringen af voor cursisten.

Artikel 25: Wijziging programma wijnreis
De beschrijving op de website is een indicatie van een geplande reis. De Wijnstudio behoudt het recht wegens gewichtige redenen het programma van een wijnreis te wijzigen, vooraf of tijdens deze reis. De Wijnstudio zal zich inspannen om het programma zo volledig mogelijk af te werken of een goed alternatief aan te bieden.

Artikel 26: Annulering wegens te weinig deelnemers
Het minimaal aantal betalende deelnemers voor een wijnreis is 6 personen. Indien de Wijnstudio de wijnreis moet annuleren wegens te weinig deelnemers, zal dit de deelnemers uiterlijk 6 weken voor aanvang van de wijnreis meegedeeld worden. De deelnemer krijgt binnen 7 dagen het betaalde cursusgeld retour gestort.

Artikel 27: Afbreken van de cursus of wijnreis door overmacht
Indien door overmacht de wijnreis door de wijnstudio afgebroken moet worden, zal het bedrag betaald voor deelneming teruggestort worden over de resterende reisdagen, met aftrek van het eventueel ontvangen lespakket. Het overlijden van een deelnemer of cursusleider zal altijd leiden tot het afbreken van de wijnreis. De waarde van de reeds genoten reisdagen wordt vastgesteld aan de hand van de cursusprijs van dat moment. Overige kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen, vervoerkosten, repatriëringskosten, reistijd of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 28: Garantie
Indien de Wijnstudio in financieel onvermogen raakt wordt uw wijnreis gegarandeerd door een derde partij, die zich garant stelt voor voortzetting van de reis of terugbetaling.

Deze derde partij is: ‘Mario Tertschnig.wine’
Clara Feystraat 19
6267 EZ Cadier en Keer
mail: info@mario.wine
website: www.mario.wine

Artikel 29: Toelatingsbeleid
Deelnemers aan een wijnreis zijn minimaal 18 jaar, en hebben een wijnopleiding gevolgd. De Wijnstudio bepaalt of deze opleiding voldoende niveau heeft voor de betreffende reis. Huisdieren kunnen niet worden meegenomen.
Tijdens de wijnreis is het reizen, de bezoeken aan wijnmakers, restaurants, hotels, en andere evenementen voorbehouden aan de cursist die zich bij de Wijnstudio ingeschreven heeft voor deze reis, het inschrijfgeld volledig betaald heeft, en door de Wijnstudio is geaccepteerd als deelnemer. Een reden voor weigering kan zijn dat het maximum aantal deelnemers is bereikt. De Wijnstudio biedt geen losse onderdelen van de reis aan. Omwille van gemaakte afspraken en privacy worden er geen tijdelijke gasten tot de reis toegelaten.

Artikel 30: Aansprakelijkheidsuitsluiting reizen
De Wijnstudio sluit iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend door haar handelen of nalaten uit, tenzij dit geschiedt met opzet, door bewuste roekeloosheid, of voortvloeit uit schade veroorzaakt door dood of letsel.

Artikel 31: Aansprakelijkheidsuitsluiting dienstverlening door derden
Voor zover de Wijnstudio aansprakelijk is voor schade ten gevolge van in de reisovereenkomst begrepen diensten verleend door derden is haar aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade is veroorzaakt door dood of letsel.

Artikel 32: Verdragsrechtelijke uitsluiting
Voor zover de Wijnstudio aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade veroorzaakt door dood of letsel, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval zijn beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen.

Artikel 33: Verjaring
Iedere aanspraak van de deelnemer op vergoeding van schade verjaart één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, tenzij de deelnemer niet met de schade bekend kon zijn of behoorde te zijn.

Artikel 34: Schriftelijke annulering & annuleringskosten
Annulering van de reisovereenkomst door de cursist dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is bepalend. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal de Wijnstudio aan de deelnemer de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • bij annulering tot de 28e kalenderdag vóór de vertrekdag: € 400,-
  • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag tot de 14e dag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag tot de vertrekdag: 80% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

KLACHTENPROCEDURE

Deze klachtenprocedure is permanent beschikbaar op onze website: www.wijnstudio.nl onder ‘Algemene Voorwaarden’.
Deze Algemene Voorwaarden vindt u bij het inschrijfformulier en op de homepage.

We doen ons uiterste best om u een kwalitatieve en inspirerende cursus, evenement, wijn en spijscursus, masterclass, introductiecursus, wijn-studiereis, wijncursus in het buitenland of ander evenement aan te bieden. Indien u een vraag of bezwaar heeft horen wij dat graag direct van u, zodat we samen kunnen kijken hoe we tot een bevredigende oplossing komen. 
De algemene voorwaarden zijn leidend bij het beantwoorden van een klacht. 

Indien u echter vindt dat uw klacht niet goed gehoord of beantwoord is kunt u deze per e-mail indienen. Een antwoord krijgt u van ons per e-mail.

Adres
Uw klacht kunt u richten aan:
De Wijnstudio
t.a.v. Miranda Tertschnig
info@wijnstudio.nl

Omschrijving van de klacht
Graag vernemen wij van u wat uw klacht is en hoe u de klacht graag opgelost zou zien.

Ontvangstbevestiging
U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging.

Behandeling van uw klacht
Alle klachten worden door de Wijnstudio afgehandeld. Een uitzondering hierop vormen klachten over:

  • De WSET lesboeken
  • Het WSET examenmateriaal
  • De tijdsduur van het wachten op de uitslag van het WSET examen
  • De examenuitslag van een WSET examen

Dit zijn zaken waarop de Wijnstudio geen invloed heeft, omdat de Wijnstudio gebruik maakt van het les-en examenmateriaal van WSET. Deze klachten sturen wij door naar WSET in Londen. Uitzonderlijke situaties, zoals het niet ontvangen van een examenresultaat of certificaat, worden door ons wel in behandeling genomen.

Beantwoording van uw klacht
Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar bevrediging beantwoord te hebben. Indien er meer tijd nodig is om een klacht af te handelen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen met een motivatie en de te verwachten tijdsduur. Alle relevante informatie die wij over uw klacht ontvangen zullen wij binnen 7 dagen aan u verzenden.

Vertrouwelijkheid
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.

Registratie
Van elke klacht wordt een registratie bijgehouden die gedurende 1 jaar bewaard blijft.
Deze registratie dient ter controle van onze erkenning als onderwijsinstituut.

Behandeling van een beroep op antwoord door een onafhankelijke derde
Wij verplichten ons uw klacht op redelijke wijze en korte termijn te beantwoorden.
Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin wij niet in staat zijn de hele klacht weg te nemen. Indien u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld kunt u hiertegen bezwaar maken. Wij zullen uw vraag voorleggen aan een derde partij en u daarvan een afschrift sturen. 
Deze derde partij is:

Sjaak van de Graaf
De Winecount
mail: jvdgraafmv@outlook.com

De uitspraak van deze partij is bindend voor de Wijnstudio.