Examenreglement

Het examenreglement is onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 20: Examenreglement
Deze regels zijn opgesteld om aan iedere examenkandidaat rust en concentratie te waarborgen, een gelijke kans te geven en fraude te voorkomen.
a) Met “examinator” wordt bedoeld de examinator of surveillant.
b) De examenregels gaan in wanneer u het examenlokaal betreedt. Alle aanwijzingen van de examinator dienen door de kandidaat direct opgevolgd te worden. Indien u deze aanwijzingen niet opvolgt wordt u gediskwalificeerd en uw examen wordt ongeldig verklaard.
c) Een examinator heeft het recht een examenkandidaat te (laten) verwijderen indien deze zich niet houdt aan het examenreglement of zich naar het oordeel van de examinator storend gedraagt.
d) Zonder geldig identiteitsbewijs kunt u geen examen afleggen.

Bij overtreding van één van onderstaande regels wordt uw examen ongeldig verklaard:
e) Het is niet toegestaan om foto’s te maken in de examenruimte.
f) Mobiele telefoons en andere apparatuur dient uitgeschakeld en opgeborgen te zijn.
g) Op uw tafel zijn alleen materialen toegestaan die uitgereikt zijn door de examinator en eventueel door u meegebracht water.
h) Tassen, jassen, boeken, enz. worden opgeborgen op een door de examinator aangewezen plaats.
i) Examens mogen pas geopend worden nadat de examinator daarvoor toestemming heeft gegeven.
j) Het is niet toegestaan om (delen van) een examen te kopiëren, over te schrijven of mee te nemen. Er mogen geen andere papieren dan de examenformulieren gebruikt worden.
k) Indien u tijdens het examen het examenlokaal verlaat kunt u niet meer terugkomen, tenzij dit onder begeleiding van een surveillant gebeurt.
l) Tijdens het examen respecteert u de stilte, er mag op geen enkele manier gecommuniceerd worden met andere examenkandidaten, ook niet tijdens het verlaten van het lokaal.
m) Wanneer de examinator aangeeft dat de examentijd voorbij is levert u direct het examen in.

Artikel 21: Examendatum veranderen of een nieuw examen aanvragen
De examendatum voor een WSET cursus is vastgesteld bij aanvang van de cursus en staat altijd vermeld op de website. De cursist kan indien gewenst eenmalig een andere examendatum aanvragen. De kosten voor verplaatsing van een examen zijn € 35,-.
Deze aanvraag kan gedaan worden tot uiterlijk 4 weken voor het examen. Na deze termijn en bij een nieuwe aanvraag tot verplaatsing na de eerste keer, of bij het niet verschijnen op het examen om welke reden ook, kan alleen een nieuw examen aangevraagd worden tegen volledige examenkosten.

De examenkosten voor WSET Award in Wine level 2 zijn € 145,-
De examenkosten voor WSET Award in Wine level 3 zijn € 250,-
De examenkosten voor WSET Award in Wine level 3 – alleen proeven zijn € 147,-
De examenkosten voor WSET Award in Wine level 3 – alleen theorie zijn € 165,-

Voor overige examens geldt dat ieder examen tegen betaling eenmalig opnieuw of op een andere datum gemaakt kan worden.
De datum is in overleg met de Wijnstudio.
De examenkosten voor ‘Basis Wijn en Spijs’, ‘Basiscursus Wijn level 1’ en ‘Horeca Wine Professional’ zijn € 40,-

Artikel 22: Examenresultaat
WSET heeft voor examenkandidaten die niet geslaagd zijn een betaalde regeling voor beperkte feedback, de formulieren hiervoor kunnen worden aangevraagd bij de Wijnstudio. Voor Wijnstudio-examens biedt de Wijnstudio examenkandidaten die niet geslaagd zijn gratis de mogelijkheid tot beperkte feedback. Vragen en antwoorden van Wijnstudio- en WSET examens worden niet openbaar gemaakt.

Artikel 23: Annulering examen door overmacht
Indien door overmacht het examen door de Wijnstudio geannuleerd moet worden ontvangt de cursist een uitnodiging om het examen op een later tijdstip te volgen. De cursist heeft het recht om te kiezen uit ten minste twee data. Het recht op een examen vervalt na 2 jaar. Er wordt geen examengeld gerestitueerd. Kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen of andere immateriële schade worden niet vergoed. De wijnstudio zal zich tot het uiterste inspannen om annulering te voorkomen.